Strona
g³ówna
Kośció³ Ksiê¿a Patroni Historia
Parafii
Nabo¿eñstwa Og³oszenia
sta³e
Og³oszenia
parafialne
Intencje
mszalne
Dró¿ki
Ró¿añcowe
Galeria Kontakt
 Galeria: Finisz Robót wymiany dachu - po 4 latach (18)

Z pomoc± Bo¿± koñczymy prace na dachu w ko¶ciele parafialnym w Odrzykoniu. Na dachu znalaz³a siê symboliczna wiecha. Bogu niech bêd± dziêki - bo bez Jego pomocy nic by sie nie zrobi³o.

Powrót
  
Zakładki
KRONIKA PRAC REMONTOWYCH
RADA PARAFIALNA - Konto bankowe parafii
Akcja Katolicka
Apostolat MARGARETKA
Apostolstwo Matki Bo¿ej Patronki Dobrej ¦mierci
Duchowa Adopcja
Dziewczêca S³u¿ba Maryjna
Gwardia Ko¶cielna
Lektorzy i Ministranci
Ochotnicza Stra¿ Po¿arna
Odrzykoñska Orkiestra Dêta
Parafialny Zespó³ Charytatywny >Caritas <
Radakcja STYGMATU
Ró¿e Ró¿añcowe
Ruch Apostolstwa M³odzie¿y
Ruch Pomocników Matki Koscio³a
Siostry S³u¿ebniczki Starowiejskie
Skrzynka modlitewna
Transmisje na ¿ywo
 
Linki
www.przemyska.pl
www.katolik.pl
www.opoka.org.pl
www.naszdziennik.pl

Dzisiaj jest: 20-05-2024

Admin  Code by Marcin Gerlach